قوانین تأیید مرخصی استعلاجی :

 •     کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج مستخدم را برای اظهار نظر نزد پزشک معتمد وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع ارسال دارد و درصورتیکه مفاد گواهی مورد تایید قرار گیرد حکم مرخصی استعلاجی را صادر نماید .
 •     تبصره 1 : در صورتیکه دستگاه ذیربط پزشک معتمد در اختیار نداشته باشد سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استان مکلف به همکاری و معرفی پزشک معتمد از میان پزشکان سازمان خواهند بود .
 •   تبصره 2 : اگر مستخدم به نظر دستگاه ذیربط معترض باشد موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود و نظر این کمیسیون قطعی خواهد بود .
 •   کمیسون پزشکی حداقل مرکب از 3 نفر پزشک خواهد بود که بنا بر درخواست دستگاه متبوع مستخدم و با توجه به نوع بیماری توسط سازمانهای منطقه ای بهداشت , درمان وآموزش پزشکی تعیین خواهد شد . سازمانهای مذکور مکلفند در اسرع وقت کمیسیون را تشکیل و نتیجه را به دستگاه ذیربط اعلام نمایند .
 •    تشخیص ابتلا مستخدم به بیماری صعب العلاج و تعیین مدت معذوریت وی به عهده کمیسیون پزشکی است . حداکثر مدت این معذوریت در هر نوبت 6 ماه است و قابل تمدید خواهد بود.
 •    گواهي پزشك معالج عمومي تاحداكثر2 روز پزشك متخصص تاحداكثر5 روز مشروط به اينكه درطول يكسال از 8 روز تجاوزنكندبدون تائيدپزشك معتمدقابل قبول است. درغيراينصورت گواهي استعلاجي مجازحداكثر تا يكماه درطول سال با تائيد پزشك معتمدتوسط واحداموراداري قابل پذيرش است.
 •     گواهي مرخصي استعلاجي تاسقف چهارماه درسال منوط به تائيدكميسيون پزشكي خواهدبود.
 •   گواهي مرخصي استعلاجي بيش از چهارماه تا يكسال به دليل بيماري صعب العلاج به تشخيص كميسيون پزشكي مربوطه قابل اقدام بوده وبيش از آن پس اعلام نظركميسيون پزشكي ذيربط بايدبه تائيد كميسيون پزشكي وزارت برسد.
 •    تشخيص ازكارافتادگي كلي صرفاً به عهده كميسيون پزشكي وزارت مي باشد.
 •    به همكار رسمي كه ازمرخصي استعلاجي استفاده نمايد تا چهار ماه و در صورتي كه به علت ابتلاء به بيماري صعب العلاج يا زايمان فرزندان چند قلو ، مرخصي استعلاجي وي بيش از چهار ماه باشد حداكثر تا يكسال حقوق و فوق العاده هاي مربوط و در مورد بيماري هاي صعب العلاج غير ناشي از كار درمدت زايد بر يكسال تا هنگامي كه بهبودي كامل نيافته و يا ازكارافتاده كلي شناخته نشود ، حقوق و مزاياي مربوط درصورتي كه وي داراي همسر و يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل باشد به ميزان سه چهارم و درغيراين صورت معادل دو سوم آخرين حقوق و فوق العاده پرداخت مي شود.
 •     در ايام مرخصي استعلاجي به همكار رسمي كه بيماري وي به تائيد كميسيون پزشكي مربوط ناشي از كار تشخيص داده تا زمان بهبودي يا ازكارافتادگي كلي حقوق و فوق العاده هاي زمان اشتغال پرداخت شده و ليست سازماني مناسب براي اين قبيل از همكاران درپايان مرخصي تخصيص داده مي شود.
 •     عدم استفاده از مرخصي استعلاجي ، هيچ گونه حقي را براي همكار رسمي ايجاد نمي كند.
 •    حقوق و فوق العاده هاي همكار رسمي كه در خارج از كشور به حالت اشتغال يا ماموريت خدمت مي كنند در مدت مرخصي استعلاجي تا دو ماه به ارز و در مدت زايد بر آن به ريال پرداخت خواهد شد .
 •      گواهي مرخصي استعلاجي صادره در مورد بيماريهاي همكار رسمي خارج از كشور بايد از حيث صحت صدور به تصديق سفارتخانه يا كنسولگري ايران در محل برسد .

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-9-28 10:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ